top of page

algemene Voorwaarden Caravanstalling

Belangrijkste voorwaarden: ​

 1. Reserveringen uiterlijk 48 uur van tevoren via het boekingssysteem kenbaar maken.

 2. Geen gasflessen in het gestalde object.

 3. Zorg zelf voor een passende verzekering. Schade als gevolg van brand, storm, sneeuw, inbraak, diefstal en andere calamiteiten zijn voor eigen risico.

 4. De jaarstalling loopt van 1 november tot 31 oktober en heeft een opzegtermijn van drie maanden. Wilt u geen gebruik meer maken van het volgende stallingsjaar, dan dienen wij uw opzegging voor 1 augustus te ontvangen.

 5. De stalling is gesloten vanaf 1 november tot 15 maart.

 

Voorwaarden binnen stalling: 

 1. Verhuurder stelt aan de huurder ter beschikking, gelijk huurder heeft aanvaard, een plaats in de stallingsruimte gelegen aan Klaverveld 49 te Oud-Vossemeer

 2. Door de verhuurder ter beschikking gestelde plaats is bestemd te worden gebruikt als stallingsplaats voor caravan, camper, vouwwagen, auto of boot.

 3. De stallingsplaats wordt ter beschikking gesteld voor de duur van 12 maanden. Ingaande op 1 november en eindigend op 31 oktober. Indien de huurder niet met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden voor de afloop van de overeengekomen duur schriftelijk opzegt, wordt de overeenkomst stilzwijgend voortgezet voor de duur van 12 maanden en zo vervolgens. Deze overeenkomst is niet tussentijds opzegbaar. De huur van de stallingsruimte is niet overdraagbaar als de huurder zijn object tijdens de contractperiode verkoopt. Het is de huurder niet toegestaan de stallingsplaats aan derden al dan niet tegen vergoeding, geheel of gedeeltelijk op enigerlei wijze in gebruik te geven.

 4. De huurder zal het vastgestelde bedrag van de stalling voldoen binnen 2 weken na de factuurdatum. Eventuele verhogingen van het stallingsgeld zullen slechts mogelijk zijn per verlengingsdatum. De verhuurder zal een eventuele verhoging van het stallinggeld uiterlijk 3 maanden voor de afloop van de (verlengde) contractduur schriftelijk aan de huurder bekendmaken.
  B. Indien de huurder niet tijdig betaalt, is hij rechtswege in verzuim en heeft Boot- Caravanstalling Zeeland zonder enige ingebrekestelling het recht de huurder voor het hele verschuldigde bedrag de wettelijke rente vermeerderd met 10% vanaf de vervaldatum in rekening te brengen.
  C. Boot- Caravanstalling Zeeland heeft het recht het object onder zich te houden totdat het aan hem verschuldigde bedrag geheel door de huurder is voldaan.
  D. Alle rechterlijke en buitengerechtelijke incassokosten die verhuurder moet maken indien huurder in verzuim is zijn geheel voor rekening van de huurder. Bij eventuele uitbesteding van incasso bedragen de buitengerechtelijke incassokosten 15% van de openstaande vordering met een minimum van € 200,-

 5. Voor binnen stalling kan het gestalde object 3 keer per jaar worden opgehaald of gebracht. Het ophalen en brengen wordt gezien als 1 handeling. De huurder dient hieromtrent minimaal 48 uur van tevoren met verhuurder afspraken te maken via het reserveringssysteem.

 6. Het object wordt door de verhuurder nooit afgegeven aan derden, zonder expliciete schriftelijke toestemming van de huurder of diens gemachtigden.

 7. Het is de huurder niet toegestaan zelf het gestalde object te (ver)plaatsen. De huurder zet bij het brengen van het object deze op een door de verhuurder aangewezen plaats. De verhuurder zet de caravan in de stallingruimte. Bij het ophalen geschiedt e.e.a. in gelijke zin.

 8. De huurder is verplicht het ter stalling aangeboden object WA-, en/of casco te verzekeren. Zorg dus zelf voor een passende verzekering. Schade als gevolg van brand, storm, sneeuw, inbraak, diefstal en andere calamiteiten zijn voor eigen risico.

 9. De verhuurder is slechts aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van een object indien dit te wijten is aan grove schuld van verhuurder. Verhuurder is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

 10. De eventueel door verhuurder aan de huurder verschuldigde schadevergoeding zal echter nimmer hoger zijn dan het bedrag waarvoor de aansprakelijkheid van verhuurder in voorkomend geval door verzekering is gedekt. Verhuurder is overigens steeds bevoegd de schade van de huurder zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken, waartoe huurder alle medewerking zal verlenen.

 11. Ongemotoriseerde objecten dienen te beschikken over een goed functionerend neuswiel. Verhuurder heeft het recht reparatie of vervanging van het neuswiel van huurder te eisen.

 12. Auto's en campers dienen verrijdbaar te blijven tijdens de stalling. Zowel van de auto's als de campers overhandigt u 1 paar sleutels. 

 13. De huurder is verplicht voor de stalling alle gasflessen en ander ontvlambare of ontplofbare stoffen uit het object te verwijderen. De huurder dient de accupolen van de huishoudaccu los te maken of de accu te verwijderen tijdens het stallen.

 14. Huurder is aansprakelijk voor eventuele bodemverontreiniging als gevolg van uit het object lekkende olie en dergelijke.

 15. De binnen stalling is van 1 november tot 15 maart gesloten.

 16. Verhuurder is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien: huurder de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.

  Versie: juni 2021

Stalling nodig? Neem contact op
bottom of page